احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند جهت دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی ششم روز  دوشنبه ۹۹/۳/۲۶ از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی پنجم  و ثبت نام فرزندمان در پایه ی ششم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱ از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

 احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی چهارم و ثبت نام فرزندمان در پایه ی پنجم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  چهارشنبه ۹۹/۳/۲۱ از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

 حتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی سوم و ثبت نام فرزندمان در پایه ی چهارم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  دوشنبه ۹۹/۳/۱۹از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

احتراماً ضمن سپاس ازهمراهی شما دراجرای  برنامه های دبستان ، بدین وسیله به اطلاع می رساند تاریخ دریافت کارنامه ی توصیفی نوبت دوم پایه ی دوم  ثبت نام فرزندمان در پایه ی سوم و ثبت در سامانه سناد و  کتاب های درسی در روز  یک شنبه 99/3/18از ساعت 10 الی 12 به دفتر دبستان مراجعه فرمایید

با تشکر – دفتر دبستان بشارت موعود(عج)

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)