کاربرگ شماره 26 انجام شود 

کاربرگ پیشرفته 7 آورده شود 

آزمون از کل کتاب ریاضی

برای آزمون اجتماعی آماده شوید

املا و نگارش فردا گرفته می شود

فصل 5 ریاضی دوره شود 

کتاب نگارش تا سه شنبه 2/25 حتما کامل شود 

 ریاضی پیشرفته : نوشتن برگه ی دایره در دفتر با حل برگه ی جدید و دیدن فیلم تدریس دایره 

برای دانلود برگه ریاضی پیشرفته (دایره ) کلیک کنید

برای دانلود فیلم تدریس ریاضی پیشرفته ( دایره ) کلیک کنید

صفحه 142 و 143 کتاب ریاضی در کتاب حل شود 

کاربرگ 25 انجام شود 

شنبه حتما حتما کتاب نگارش بیاورید

بخش 4 ریاضی دوره شود 

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)