ریاضی :

۱- برگه ی تمرین دوره ی فصل ۵ و ۶ و ۷ حل شود.

۲- آمادگی برای آزمون ریاضی

 

فیلم های تدریس ریاضی ( صفحه های ۱۳۳ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ و ۱۳۹ ) و فارسی ( کلمه های متشابه ) درسایت مدرسه بارگذاری شده است.

۱- آمادگی بازی آزمون دستور ( واحد شمارش ، معادل ، ردیف و قافیه ، نهاد و گزاره ، انواع جمله ، ترکیب ضمیر و ...)

۲- آمادگی برای آزمون املا روز دوشنبه ( هم خانواده ، املا ، متشابه )

فیلم تدریس ریاضی در سایت مدرسه ، قسمت فیلم های آموزشی بارگذاری شده است.

 

۱- آمادگی برای آزمون علوم روز چهارشنبه

۲- برگه های تمرین ریاضی و برگه ی تمرین دستور همراه آورده شود.

ریاضی :

۱- صفحه ۱۳۳ کتاب ریاضی داخل کتاب حل شود.

۲- کاربرگ ها و برگه های تمرین دوره ی فصل ۳ و ۴ همراه آورده شود.

 

فیلم تدریس صفحه ۱۳۲ ریاضی داخل سایت مدرسه ، قسمت فیلم های آموزشی بارگذاری شده است .

 

آمادگی برای آزمون فارسی از صفحه ی ۶۸ تا آخر کتاب از همه ی موارد به جز املا و دستور فردا کتاب ریاضی و برگه های تمرین و کاربرگ ها همراه آورده شود.

هدف ما ایجاد محیطی آرام برای فرزندان شماست.

پیش دبستان و دبستان پسرانه غیردولتی بشارت موعود (عج)